2018 Students

Silva Kuna BALLERO (BIO)
Yael BAREL-BEN DAVID (BIO)
Matteo BENNI (BIO)
Angela BERNARDO (BIO)
Maria Leticia BONATELLI (BIO)
Mohamed DAOUD
Prajakta DHAPTE
Letizia DIAMANTE
Gianluca DOTTI (BIO)
Isidoro GARCIA CANO (BIO)
Alessia GIAMPAOLI (BIO)
Lisa HALFON (BIO)
Morgan HOLLIS (BIO)
Joshua HOWGEGO (BIO)
Olivia KEENAN (BIO)
Lourdes LOPEZ PEREZ (BIO)
Kelly OAKES (BIO)
Sven PAULUS (BIO)
Stefhanie PIOVEZAN (BIO)
Yuliya POZDNYAKOVA (BIO)
Filipa RIBEIRO
Massimo SANDAL (BIO)
Matteo SERRA (BIO)
Daniil SHIROKOV
Julia SHULIAK (BIO)
Ben SKUSE (BIO)
Maja STEPANCIC
Barbara Dias TEIXEIRA (BIO)
Martin THORNING-SCHMIDT (BIO)
Ludwika TOMALA (BIO)
Rand TUMA (BIO)
Lea UDOVC
Kristina ULASOVICH (BIO)
Daria ZAREMBA (BIO)
Kseniia ZHIRNOVA